Frågor och svar

Är det någonting du undrar över?

Att ge svar på allt som har med index och ekonomin runt skogsentreprenad att göra är förstås svårt, men på den här sidan har vi försökt samla de vanligaste frågorna och svaren. Hittar du inte vad du söker får du gärna höra av dig.

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna

I samarbete med Sveriges åkeriföretag delar vi på några serier från SCB. Det gäller serierna för HVO och Adblue. dessa serier kommer tidigare från SCB och hämtas av vår sida direkt från databasen till skogsmaskinindex. I och med att systemet känner av att det finns data för tex månad 9 så blir den möjlig att välja trots att det bara är två serier som det finns data till. Om man då väljer sammanvägda serier hittar inte systemet värden till de övriga serierna och säger då ifrån med "error"
Sammanlänkning av Skogsmaskinindex jan 2023 = 100 med serien där jan 2014 = 100 Multiplicera värdet för Skogsmaskinindex 2023 = 100 med omräkningstalet för respektive kostnadsslag för att länka samman och räkna upp Skogsmaskinindex jan 2023 = 100 till den nivå som index legat på om vi inte bytt basår. Gemensamma Ränta 1,535 Adm o övrigt 1,280 Lönekostnader 1,230 Skotare Avskrivning 1,227 Rep, service o slitdelar 1,396 Däck o band 1,426 Diesel 1,614 Dieselindex exkl skattereduktion 1,779 Skördare Avskrivning 1,212 Rep, service o slitdelar 1,396 Däck o band 1,445 Diesel 1,614
Den största skillnaden är att i T 23 ingår lönekostnaderna det gör det inte i den gamla T14.
Här nedan ser man hur de olika kostnadsslagen som ingår är viktade i % Observera att lönekostnader inte ingår i dessa serier SKOTARE SKÖRDARE Kostnadsslag Vikt Vikt Diesel 33,8 % 25,7 % Avskrivning 30,2 % 35,8 % Reparation, service och slitdelar 16,9 % 23,2 % Ränta 6,5 % 6,6 % Däck och band 7,6 % 4,1 % Administration och övrigt 5,0 % 4,6 % TOTALT 100, % 100,0 %
Har man ett avtal med dieselklausul innebär det att prisförändringar på just diesel kompenseras under avtalets gång. Går priset upp eller ned så regleras ersättningen så att man inte behöver ta höjd för detta. Hur detta regleras skall finnas inskrivet i avtalet. Detta innebär att du skall använda dig av serierna exklusive diesel när du vill titta på hur kostnaderna har förändrats. Då får du tänka dig att din kalkyltimpeng är uppdelad i tre delar. Diesel. Maskinkostnader och Lön med lönebikostnader Den del av kalkyltimpengen som består av diesel skall du inte räkna på, den delen justeras av dieselklausulen. Det du skall räkna på är maskinkostnader och lönekostnader
Lönekostnader är en stor del av kostnadsmassan för en skogsmaskin, hur stor andel beror dock på hur kalkylen ser ut. tex enkelskift/tvåskift. Därför får man räkna själv på hur stor andel av kostnadsmassan som skall följa serien löner. Säkraste siffran får man om man via bokföringen kan se hur stor andel av omsättningen som består av löne och lönebikostnader för respektive maskin. Kom ihåg att räkna lönekostnaden per debiterbar tid. Tex. vid en nyttjandegrad på 80% blir en lönekostnad på 320 kr/ lönetimme, en kostnad på 400:- per debiterbar timme.
För att slippa ta höjd för kommande prishöjningar när man skriver att längre avtal väljer många att skriva in en dieselklausul . Den justerar ersättningen per M3 eller timme om dieselpriset går upp eller ner
Om man knyter sitt avtal till förändringarna i index innebär det att man slipper ta höjd för kommande kostnadsökningar. Om kostnaderna ökar för tex lönekostnad så kommer ersättningen per timme/M3 att öka. Det gör att man med mindre risk för båda parter kan skriva längre avtal .
I ett skogsvårdsföretag är andelen lön med lönebikostnader en stor del av kostnaderna. Hur stor varierar väldigt mellan företagen, där rekommenderar vi att titta i den egna bokföringen för att se hur stor procentandel just ditt företag har. Även om nivåerna skiljer mellan maskinförare och manuella arbeten är kostnadsökningen i procent den samma. Den del av omsättningen som inte är lönerelaterat rekommenderar vi att man följer PPI (producentprisindex) som redovisas på Statistiska centralbyråns hemsida, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__PR__PR0301__PR0301G/PPI2020M/ Välj först Producentprisindex (PPI) Välj därefter B-E Total och till sist välj den tidsperiod som söks.

Hittar du inte svaret du söker?

Slå en signal eller ännu hellre; skicka ett mail, så svarar vi så snart vi kan. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter.